اسکو

کمیته اقتصاد دانش بنیان اسکو

دانش بنیان اسکو

کمیته دانش بنیان اسکو

شهرستان اسکو

فرمانداری اسکو

رضا فاضلی

تحصیلات فناور: دانشجوی دکتری مهندسی برق
شماره تماس فناور: 09144080299
ایمیل فناور: rezafazelimono@gmail.com