اسکو

کمیته اقتصاد دانش بنیان اسکو

دانش بنیان اسکو

کمیته دانش بنیان اسکو

شهرستان اسکو

فرمانداری اسکو

علیرضا باقری تیمورلوئی

تحصیلات فناور: کارشناسی ارشد مکاترونیک
شماره تماس فناور: 09146939054
ایمیل فناور: alirezabaghreii2021@gmail.com
مهارت های فناور:

طراحی گرافیک

تعمیر و نگهداری سیستم های کامپیوتری

تدوین گر