اسکو

کمیته اقتصاد دانش بنیان اسکو

دانش بنیان اسکو

کمیته دانش بنیان اسکو

شهرستان اسکو

فرمانداری اسکو

علی فریدرادپور

تحصیلات فناور: کارشناسی
شماره تماس فناور: 09141070300
ایمیل فناور: alifarid.rad@gmail.com
مهارت های فناور:

مدیر تولید، ناشر، طراح، کارتونیست