اسکو

کمیته اقتصاد دانش بنیان اسکو

دانش بنیان اسکو

کمیته دانش بنیان اسکو

شهرستان اسکو

فرمانداری اسکو

پویا ترابی

تحصیلات فناور: ارشد مخابرات میدان و موج
شماره تماس فناور: 04133410039
ایمیل فناور: pouyatorabi1993@gmail.com
مهارت های فناور:

فعالیت در حوزه فناوری و تکنولوژی برق