اسکو

کمیته اقتصاد دانش بنیان اسکو

دانش بنیان اسکو

کمیته دانش بنیان اسکو

شهرستان اسکو

فرمانداری اسکو

نیاز های فناورانه شهرستان اسکو

عنوان نیاز: طراحی کاتالوگ
زمان پیشنهادی برای پروژه: ۱۰ روز
مهارت های مورد نیاز برای پروژه: گرافیک
بودجه پیشنهادی پروژه: ۵ میلیون تومان
عنوان نیاز: ربات جوشکار
زمان پیشنهادی برای پروژه: 30 روز
مهارت های مورد نیاز برای پروژه: رباتیک
بودجه پیشنهادی پروژه: 1 میلیارد تومان
عنوان نیاز: طراحی سایت
زمان پیشنهادی برای پروژه: 20 روز
مهارت های مورد نیاز برای پروژه: طراحی سایت
بودجه پیشنهادی پروژه: 30 میلیون الی 50 میلیون