اسکو

کمیته اقتصاد دانش بنیان اسکو

دانش بنیان اسکو

کمیته دانش بنیان اسکو

شهرستان اسکو

فرمانداری اسکو

طراحی کاتالوگ

به یک کاتالوگ ۱۰ برگ برای شرکتمان نیازمندیم.

زمان پیشنهادی برای پروژه: ۱۰ روز
مهارت های مورد نیاز برای پروژه: گرافیک
بودجه پیشنهادی برای پروژه: ۵ میلیون تومان

اگر میتوانید این پروژه را انجام دهید فرم زیر را پرکنید